ODR - rozstrzyganie sporów

 

Funkcjonująca w Unii Europejskiej internetowa platforma Online Dispute Resolution (ODR) to powołane do życia przez Komisję Europejską narzędzie, dające konsumentowi i sprzedawcy możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności udania się do sądu.

Platforma ODR oferuje szybkie, przejrzyste i co do zasady dobrowolne oraz bezpłatne wypracowanie porozumienia między przedsiębiorcą a konsumentem. Przedsiębiorca, powiadomiony e-mailem o złożonej przez konsumenta skardze, może za pośrednictwem platformy sam zaproponować klientowi rozwiązanie niefortunnej sytuacji lub zaproponować rozwiązanie sporu z pomocą jednego z 350 niezależnych podmiotów, zajmujących się na terenie UE alternatywnym rozstrzyganiem sporów.

 

Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/odr

 

Infografika ODR